KORZYSTANIA Z ATRAKCJI PARKU LINOWEGO KUDOWA

 1. Z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA korzystać mogą osoby (zwane dalej „Klientami”):
  * które zapoznały się i akceptują regulamin korzystania z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA;
  * pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;
  * posiadającej odpowiednią zakupioną trasę PARKU LINOWEGO KUDOWA;
  * przeszkolone przez INSTRUKTORA PARKU LINOWEGO KUDOWA (zwanego dalej „Instruktorem” z zakresu bezpieczeństwa i korzystania z atrakcji);
  * spełniające odpowiednie warunki psychofizyczne;
  * niebędące pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających lub leków mogących wpływać na zachowanie. Klienci, wobec których Instruktorzy mają przypuszczenia niespełnienia powyższego warunku mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu PARKU LINOWEGO KUDOWA.
 2. Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych atrakcji:
  Trasa niebieska – wymagane 155 cm wzrostu oraz min. 180 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Wstęp od 12 roku życia.
  Trasa żółta – wymagane 130 cm wzrostu  oraz min. 150 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Od 9 roku życia. Poniżej 10 roku życia wstęp wyłącznie z rodzicem/opiekunem lub instruktorem (dla klientów indywidualnych).
  Trasa zielona – wymagane min. 100 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Wstęp od 3 roku życia.
 3. Korzystający z atrakcji są zobowiązani wykonywać, w pierwszej kolejności polecenia Instruktorów i stosować się do zasad regulaminów, jak również korzystać z technik poznanych na szkoleniu oraz instrukcji umieszczonych na atrakcjach (jeżeli instrukcje są niezrozumiałe lub nieczytelne zobowiązuje się poinformować instruktora).
 4. Instruktor może odmówić korzystania z atrakcji lub nakazać opuszczenie atrakcji w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, niemożliwych do 2 przewidzenia okoliczności losowych oraz wystąpienia sytuacji niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych dla klientów lub pracowników PARKU LINOWEGO KUDOWA.
 5. Sprzęt niezbędny do korzystania z atrakcji Klienci otrzymują od Instruktorów, którzy pomagają w jego założeniu i zdjęciu w miejscu do tego przeznaczonym. Niedozwolona jest zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody Instruktora. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z regulaminem i należytą dbałością o jego stan oraz oddania sprzętu Instruktorowi po zakończeniu korzystania atrakcji.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami instrukcji oraz z zaleceniami Instruktora PARKU LINOWEGO KUDOWA. Po każdym użyciu sprzętu, klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności zastosowania zabezpieczenia.
 7. Zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu wysokościowego.
 8. Zalecanym strojem do korzystania z atrakcji jest strój sportowy. Długie włosy powinny być związane lub całkowicie przykryte kaskiem.
 9. Biżuteria, okulary, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty Klienci zobowiązani są zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia posiadaczy lub innych Klientów. PARKU LINOWEGO KUDOWA nie odpowiada za kradzież bądź uszkodzenie przez osoby trzecie rzeczy pozostawionych na jego terenie.
 10. Klient pokonuje trasy samodzielnie, odpowiadając za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób niepełnoletnich będących pod jego opieką.
 11. Zabronione jest chwytanie się przez Klienta lin stalowych.
 12. Przy dojeżdżaniu do podestu użytkownik atrakcji powinien unieść lekko zgięte nogi w kierunku podestu. NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ RĄK W KIERUNKU MATERACA.
 13. Karabinki należy przepinać zawsze tak aby dolny z nich nie znalazł się poniżej punktu mocowania do uprzęży.
 14. Z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA należy korzystać w sposób przewidziany przez instrukcje oraz zalecenia instruktora.
 15. Podczas pokonywania atrakcji na jednej linie znajdować się może tylko jedna osoba.
 16. PARK LINOWY KUDOWA oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności oraz nie odpowiadają za kradzież lub zniszczenie rzeczy przez osoby trzecie pozostawionych przez osoby przebywające na terenie PARKU LINOWEGO KUDOWA. Znalezione przez pracowników PARKU LINOWEGO KUDOWA rzeczy można odebrać w siedzibie PARKU LINOWEGO KUDOWA w terminie 3 dni od dnia znalezienia przedmiotu. Po tym terminie PARKU LINOWEGO KUDOWA jest uprawniony do przekazania znalezionej rzeczy właściwemu Staroście.
 17. PARK LINOWY KUDOWA zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych. Klient, który musiał opuścić w takiej sytuacji atrakcję przed jej ukończeniem powinien udać się do kasy w celu dokonania wpisu umożliwiającego skorzystanie z atrakcji w innym terminie lub odstąpienia od umowy.
 18. Jeżeli podczas korzystania atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA nastąpi: utrata sił, pogorszenie się samopoczucia, chęć rezygnacji z dalszego pokonywania atrakcji lub inna przyczyna uniemożliwiająca kontynuację korzystania z atrakcji, należy natychmiast powiadomić Instruktora. Klient zostanie sprowadzony na ziemię przez Instruktora.
 19. Osobom, które zrezygnują z kontynuowania atrakcji przysługuje możliwość ponownego skorzystania z atrakcji w ramach wykupionej trasy lub zwrot.
 20. Kontrola zakupionej trasy odbywa się na polecenie pracownika PARKU LINOWEGO KUDOWA.
 21. Niszczenie własności PARKU LINOWEGO KUDOWA jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 22. Korzystanie z atrakcji odbywa się tylko w godzinach wyznaczonych przez PARKU LINOWEGO KUDOWA.
 23. Zażalenia prosimy kierować na adres mailowy kontakt@parklinowykudowa.pl Zażalenie można skierować także w formie pisemnej, na adres: Park Linowy Kudowa ul. Góra Parkowa, 57-350 Kudowa Zdrój. Zażalenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zażalenia.

Oświadczenie / Zgoda na skorzystanie z Parku Linowego Kudowa