1. Za grupy zorganizowane w Parku Linowym Kudowa uważa się grupy powyżej 10 osób korzystające z atrakcji Parku.
 2. Ze względów bezpieczeństwa wizyta grupy zorganizowanej w Parku Linowym Kudowa wymaga wcześniejszego zarezerwowania terminu.
 3. W zależności od terminu i wielkości grupy Park Linowy Kudowa zapewnia odpowiednią ilość wymaganego sprzętu asekuracyjnego oraz opiekę Instruktorów.
 4. Park Linowy Kudowa nie dopuszcza do sytuacji, w której więcej niż jedna grupa zorganizowana rezerwuje ten sam termin wizyty w Parku.
 5. Rezerwacji terminu dla grup zorganizowanych należy dokonywać osobiście w siedzibie Parku Linowego Kudowa w godzinach otwarcia, drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@parklinowykudowa.pl lub pod numerem telefonu +48 669 160 098.
 6. Jeśli w grupie zorganizowanej są osoby niepełnoletnie zobowiązane są one w dniu skorzystania z parku przedstawić zgodę rodziców na udział w atrakcjach Parku Linowego – do pobrania > TUTAJ .
 7. Jeżeli w grupie zorganizowanej są dzieci w wieku 6-13 lat dodatkowo niezbędna jest obecność dorosłych nadzorujących.
 8. Dorosły nadzorujący to osoba pełnoletnia (rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona), która prowadzi nadzór nad niepełnoletnim poniżej 14 roku życia podczas jego przejścia przez tory Parku Linowego; osoba nadzorująca zostaje odpowiednio przeszkolona z zakresu nadzoru nad dzieckiem i znajduje się w takim miejscu, aby widzieć dziecko podczas pokonywania toru i w razie potrzeby móc interweniować słownie.
 9. Grupy zorganizowane uprawnione są do zakupu tras grupowych według obowiązującego cennika dla grup.
 10. Rezerwacja terminu dla grupy jest możliwa w niedziele i święta.
 11. Istnieje możliwość rezerwacji terminu dla grup zorganizowanych poza godzinami otwarcia Parku po wcześniejszych uzgodnieniach.
 12. Zarezerwowanie terminu dla grupy zorganizowanej zabezpieczone jest zadatkiem. Wysokość zadatku zależna jest od wielkości grupy:
  – grupy zorganizowane poniżej 15 osób – 100,00 zł
  – grupy zorganizowane 15-30 osób – 200,00 zł
  – grupy zorganizowane powyżej 30 osób – 300,00 zł
 13. Rezerwacja terminu jest potwierdzana przez obsługę Parku Linowego Kudowa informacją w formie elektronicznej uwzględniającą: nazwę grupy, dokładny termin (data i godzina) przybycia grupy, ilość uczestników, wysokość zadatku, numer konta, na który należy wpłacić zadatek, dane osoby do kontaktu, email, numer telefonu. Zaleca się, by grupa przed przyjazdem zapoznała się z Regulaminem Parku Linowego.
 14. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, osoba odpowiedzialna za rezerwację grupy (lub inna do tego wyznaczona) wpłaca zadatek.
 15. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Parku Linowego, o czym osoba odpowiedzialna za rezerwację grupy jest informowana w w/w wiadomości.
 16. Po zaksięgowaniu wpłaty, drogą elektroniczną zostanie przesłane potwierdzenie wpłaty kaucji.
 17. W przypadku niewpłacenia zadatku w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezerwacji, rezerwacja terminu zostaje unieważniona. Zalecane jest przesłanie potwierdzenia przelewu drogą e-mail.
 18. Zadatek za rezerwację terminu jest w 100% zwrotna pod warunkiem dotrzymania przez osobę odpowiedzialną za grupę ustalonych warunków.
 19. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu dla grupy zorganizowanej zadatek nie zostaje zwrócony lub zostaje zwrócony w części, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  – rezygnacja 14 dni przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy Kudowa zwraca 100% pobranego zadatku
  – rezygnacja 7 dni przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy zwraca 80% pobranego zadatku
  – rezygnacja 3 dni przed planowany przyjazdem grupy – Park Linowy zwraca 50% pobranego zadatku
  – rezygnacja 24h przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy nie zwraca pobranego zadatku
 20. W przypadku, gdy grupa nie ma możliwości przybycia w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny, dogodny dla obu stron termin (w danym roku kalendarzowym), bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zmianą daty rezerwacji. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy osoba odpowiedzialna za grupę poinformuje o tym fakcie obsługę Parku Linowego Kudowa z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem (licząc od daty/godziny przybycia).
 21. W przypadku niezjawienia się grupy w ustalonym terminie rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek nie jest zwracany. Dopuszcza się spóźnienie grupy maksymalnie 45 minut.
 22. Po skorzystaniu przez grupę z atrakcji Parku Linowego Kudowa obsługa pobiera należność za usługę oraz wystawia stosowny paragon/fakturę za usługę. Kwota zadatku zostaje wliczona w pobraną należność za usługę.
 23. W sytuacji, w której z atrakcji Parku skorzystało mniej osób z grupy zorganizowanej niż było to deklarowane podczas rezerwacji terminu, zadatek nie jest zwracany w całości. Wysokość zwrotu jest równa wysokości należności za usługę.
 24. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeksu cywilnego.