Regulamin sprzedaży online biletów wstępu Parku Linowego Kudowa

Regulamin obowiązujący od dnia 1 czerwca 2023 r.

I. Postanowienia ogóle

 1. Internetowy System Sprzedaży prowadzony jest przez Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem REGON: 891 110 135, NIP: 8831213719, adres: ul. Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, za pośrednictwem strony internetowej www.parklinowykudowa.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internetowy System Sprzedaży, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin udostępniany jest w sposób nieodpłatny za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiającego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie treści Regulaminu, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Treść Regulaminu, w przypadku dokonania prze Kupującego zakupu biletu online, stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. z dnia 3.03.2020).
 7. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Internetowego Systemu Sprzedaży, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zakończenie sprzedaży biletów na dany dzień za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży w przypadku gdy na dany dzień została sprzedana maksymalna liczba biletów zapewnianiająca bezpieczny pobyt gości na terenie Parku Wodnego bądź w innych przypadkach wskazanych przez Sprzedającego.

II. Definicje

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.parklinowykudowa.pl, umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia.
Internetowy System Sprzedaży lub Serwis – zespół urządzeń informatycznych w tym również oprogramowania umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedającym, znajdujące się w serwisie internetowym Sprzedającego.
Internetowy Serwis Płatności – Płatności za trasy obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (działająca za zgodą opiekuna prawnego), która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedający – Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 891 110 135, NIP: 8831213719, adres: ul. Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Klient – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Internetowym Systemie Sprzedaży, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży oraz indywidualnych informacji o zakupach dokonanych przez Użytkownika w Internetowym Systemie Sprzedaży.
Newsletter – Usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedającego, a dotyczących Produktów dostępnych za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży.
Bilet – potwierdzenie zawarcia ze Sprzedającym umowy na skorzystanie z usługi w określonym terminie (przez co należy rozumieć także wskazaną na Bilecie datę), godzinach i datach otwarcia obiektu. W przypadku braku informacji dotyczącej ilości osób korzystających z usługi, Bilet upoważnia do korzystania z usług wyłącznie jedną osobę.
Park Linowy – Park Linowy Kudowa – nie zadaszony park linowy położony w miejscowości Kudowa-Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat Kłodzki.
Produkt – dostępna za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży usługa sprzedaży biletów wstępu do Parku Wodnego.
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Internetowym Serwisie Sprzedaży.
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów, określający zasady i warunki sprzedaży biletów wstępu do Parku Wodnego.
Regulamin Obiektu – regulamin obowiązujący na terenie Parku Wodnego, dostępny na terenie obiektu oraz na stronie www.parklinowykudowa.pl.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetowego Systemu Sprzedaży.
Grupa zorganizowana – za grupę zorganizowaną w Parku Linowym Kudowa uważa się grupy powyżej 10 osób korzystające z atrakcji Parku.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające liczbę osób oraz termin.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży biletu lub dodatkowych produktów w ramach oferty (jeżeli została przewidziana taka możliwość on – line) zawarta między Klientem, a Sprzedającym za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży polegająca na możliwości zakupu Biletów oraz na możliwości założenia konta Użytkownika, a także na możliwości subskrypcji Newslettera.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w Internetowym Systemie Sprzedaży jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  Imię i Nazwisko,
  adres e-mail,
  hasło.
 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera informującego Użytkownika o promocjach i nowościach w serwisie i wysyłanego na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
  rzeczywistością.
 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację.

IV. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży:
  • zapoznanie się z ofertą Sprzedającego,
  • zawieranie Umów sprzedaży,
  • założenie i prowadzenie Konta oraz
  • korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w niniejszym Rozdziale III pkt 1 (b) przez Sprzedającego jest płatne, a wszelkie prowizje i opłaty są wliczone w cenę Biletu.
 4. Świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w niniejszym Rozdziale III pkt 1 (a), (c) i (d) przez Sprzedającego jest nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Internetowym Serwisie Sprzedaży oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony z możliwością rezygnacji przez Użytkownika z w/w usług w dowolnym czasie ize skutkiem natychmiastowym.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetowego Serwisu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Internetowego Serwisu Sprzedaży poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Internetowego Serwisu Sprzedaży niezamówionej informacji handlowej.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Zakup Biletów za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży jest możliwy pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie końcowe Klienta jest podłączone do sieci Internet, (b) Klient posiada aktywne konto poczty elektronicznej (email), (c) na urządzeniu końcowym Klienta zainstalowane jest oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, (d) Klient posiada drukarkę do wydruku czarno-białego bądź telefon lub urządzenie mobilne (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługujące pliki pdf umożliwiające późniejsze wygenerowanie zakupionego Biletu online.
 10. Internetowy System Sprzedaży umożliwia jednorazowa zakup nie więcej niż 14 Biletów na dany dzień. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości Biletów dostępnych przy jednorazowym zakupie w określonych terminach.
 11. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Biletów, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wskazany przez Sprzedającego. Klient zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, które zostały wskazane w Internetowym Systemie Sprzedaży jako pola wymagane.
 12. W celu dokonania Zamówienia należy dokonać wyboru Biletu/Biletów udostępnionych w Internetowym Systemie Sprzedaży, wskazać ilość, konkretną datę, w której Bilet będzie obowiązywać, uzupełnić o preferowane parametry wymienione w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Regulamin Obiektu, podejmując kolejne czynności techniczne będące następstwem pojawiających się informacji lub komunikatów.
 13. Cena Biletu uwidoczniona na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty. W przypadku zamówienia kilku sztuk Biletów, ceny poszczególnych Biletów zostaną zsumowane. Ostateczna cena zakupionych Biletów oraz całkowita wartość Zamówienia znajduje się w podsumowaniu Zamówienia, w polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.
 14. Cena Biletu uwidoczniona na stronie Internetowego Serwisu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Serwisie Sprzedaży, które mogłyby się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 15. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.parkofpoland.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem że Bilet może być kupiony najwcześniej na następny dzień kalendarzowy po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 16. Proces zakupu Biletów składa się z następujących etapów:
  • wyboru terminu / terminów na który/-e Bilet jest zakupywany,
  • wyboru zakresu usług jakie mają być dostępne Klientowi na terenie Parku Wodnego na podstawie Biletu,
  • wyboru wariantu cenowego Biletu (jeżeli jest udostępniony w Serwisie),
  • wyboru ilości Biletów,
  • uzupełnienia danych Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści,
  • wyboru formy płatności za bilety: przelew online, Karta płatnicza lub inne wskazane w Serwisie,
  • zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Obiektu,
  • złożenia przez Klienta Zamówienia online, dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności (aby proces został przeprowadzony poprawnie niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Systemu płatności online),
  • otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji w postaci informacji wysłanej na podany przez Klienta podczas zakupu adres e-mail.
  • w przypadku grup zorganizowanych rezerwacja terminu jest potwierdzana przez obsługę Parku Linowego Kudowa informacją w formie elektronicznej uwzględniającą: nazwę grupy, dokładny termin (data i godzina) przybycia grupy, ilość uczestników, wysokość zadatku, numer konta, na który należy wpłacić zadatek, dane osoby do kontaktu, email, numer telefonu.
 17. Klient jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych oraz zgodność informacji umieszczonych w potwierdzeniu Zamówienia z danymi zawartymi w złożonym przez Niego Zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówienia online, bądź niezapoznania się z Regulaminem.
 18. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 19. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”. Do momentu potwierdzenia płatności bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.
 20. Od chwili przekierowania do Internetowego Serwisu Płatności Klient ma 10 minut na skuteczne sfinalizowanie transakcji, które odnotowane jest za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności. W przypadku gdy Internetowy Serwis Płatności nie zarejestruje do tego czasu płatności, zamówienie wraca do ogólnie dostępnej puli usług, w sytuacji gdy środki wpłyną po tym czasie, zostaną zwrócone automatycznie do Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 21. Warunkiem zakupu Biletu (Biletów) objętych danym Zamówieniem za pośrednictwem Internetowego Serwisu Sprzedaży jest zapłata wskazanej w podsumowaniu Zamówienia ceny całkowitej za Bilet (Bilety) poprzez płatność online. Internetowy System Sprzedaży zapewnia poniższe możliwości płatności online:
  karta kredytowa,
  przelew internetowy,
  BLIK.
 22. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Przelewy24 na stronie www.Przelewy24.pl.
 23. Wystawienie za zakupione Bilety faktury VAT na firmę następuje na żądanie Klienta przez wybranie opcji Chcę fakturę VAT i podanie danych firmy, w tym numeru NIP. W przypadku niewybrania opcji Chcę fakturę VAT wystawiona zostanie faktura VAT bez numeru NIP. Faktura VAT zostanie automatycznie przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
 25. Sprzedający może zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe.
 26. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

V. Bilety

Zakupione Bilety są przekazywane Klientowi drogą e-mailową, w formacie pdf (bilet drukowany, przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta). Klient winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie urządzenia elektronicznego w celu zeskanowania kodu QR, widniejącego na bilecie w kasie biletowej obiektu. Zeskanowanie kodu QR oznacza wykorzystanie Biletu.

Klient posiadający bilet ulgowy zobowiązany jest przy wejściu na teren Parku Wodnego okazać aktualny dokument uprawniający do zniżki lub umożliwić przeprowadzenie odpowiednich kontroli wzrostu przez pracownika Parku Wodnego (w zależności od rodzaju ulgi). W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego (m.in. brak lub nieokazanie odpowiedniego dokumentu, odmowa przeprowadzenia kontroli wzrostu lub przekroczenie dopuszczalnego wzrostu), Klient nie może skorzystać z biletu ulgowego, chyba, że uiści dopłatę do pełnej ceny biletu. Brak wykazania przez Klienta prawa do skorzystania z biletu ulgowego nie uprawnia go do możliwości zwrotu biletu.

Bilet:

 1. Bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia po potwierdzeniu poprawności transakcji przez operatora płatności udostępnianych w Serwisie metod płatności.
 2. Bilet należy okazać przy kasach w Parku Linowego Kudowa.
 3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu Biletów oraz załączonym plikiem PDF zostanie wysłana niezwłocznie po potwierdzeniu transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, zaleca się sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Parkiem Linowym Kudowa: e-mail: kontakt@parklinowykudowa.pl.
 4. Bilet zawiera unikalny kod QR będący identyfikatorem wstępu. Sprzedający przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE UDOSTĘPNIAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Parku Linowego Kudowa wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie kontroli Biletów pracownik Parku Linowego Kudowa może dodatkowo poprosić Klienta o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych podanych podczas zakupu.
 6. Bilet umożliwia wejście jednorazowe w określonym na bilecie dniu.
 7. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Sprzedającego za nieważny.

VI. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym: tj. prowadzenie Konta i korzystanie z Newslettera.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parklinowykudowa.pl, lub pisemnie na adres: Park Linowy Kudowa, Kudowa-Zdrój, ul. Słone 17/2.
 3. Sprzedający może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 4. Na drodze porozumienia stron, Sprzedający i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedającego lub Użytkownika nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

VII. Zmiana, odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych poniżej Klientowi przysługuje uprawnienie do jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany umowy polegające na zmianie:
  • – terminu pobytu w Parku Linowym Kudowa, lub
  • – rodzaju Biletu (bilet na jedno przejście trasy, bilet na przejście trasy bez limitu przejść), lub
  • – zakresu uprawnień związanych z Biletem (ograniczenie lub rozszerzenie tras Parku Linowego Kudowa, do których Klient będzie miał dostęp).

Prawo to przysługuje o ile:

a. żądanie zmiany terminu lub rodzaju Biletu lub zakresu uprawnień związanych z Biletem zostanie zgłoszone nie później niż do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień realizacji Biletu,

b. w przypadku zmiany terminu – nowy termin powinien być przewidziany na dowolny dzień z kalendarza rezerwacyjnego dostępnego w Serwisie, z wyłączeniem dni wskazanych w pkt I ppkt 8 oraz dni, w których Sprzedający wyłączył możliwość korzystania z Parku Linowego Kudowa lub jego odpowiednich części,

c. żądanie zostanie skutecznie dokonane w Serwisie po zalogowaniu się na Koncie lub bez takiego logowania, po podaniu numeru Biletu i adresu e-mailowego, którego użyto podczas realizacji pierwotnego zamówienia , przy czym w przypadku zmiany rodzaju Biletu na jedno przejście na bilet na przejście bez limitu przejść lub w przypadku rozszerzenia uprawnień związanych z Biletem (rozszerzenie o inne niż dotychczas strefy Parku Linowego Kudowa), do skutecznego dokonania zmiany konieczne będzie dokonanie dopłaty różnicy w cenie Biletu, i dodatkowo

d. w każdym przypadku zmiany terminu lub rodzaju Biletu lub zakresu uprawnień związanych z Biletem – zapłata opłaty dodatkowej w wysokości 0 zł tytułem kosztów operacyjnych i administracyjnych naliczana od każdego Biletu, którego zmiana dotyczy, z wyjątkiem biletów dla dzieci w wieku 0-3 lata.

e. Klient otrzyma mailowe potwierdzenie dokonanej zmiany.

 1. W przypadku, gdy na skutek dokonanej zmiany, o której mowa w pkt 1 powyżej, cena nowego Biletu będzie niższa niż cena Biletu dotychczas posiadanego przez Klienta, różnica zostanie zwrócona w formie voucheru na zakup usług w Parku Linowym Kudowa. Voucher będzie ważny przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania zwrotu różnicy w cenie Biletów na rzecz Klienta.
 2. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Bilet zakupiony w Serwisie nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku zamknięcia na stałe przez Sprzedającego Parku Linowego Kudowa w terminie, w którym Bilet miał być wykorzystany.
 4. W przypadku zwrotu Biletu w sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane Bilety. Zwrot taki będzie realizowany będzie w taki sam sposób jakiego użyto do zakupu Biletu.
 5. Sprzedający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, przy czym zobowiązany jest do wskazania ważnej przyczyny. W takim przypadku niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałych okolicznościach wysyłając wiadomość na adres e mail wskazany w Formularzu Zamówienia, z informacją o zmianie terminu lub zwrocie pieniędzy. Środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od poinformowania Klienta.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu dla grupy zorganizowanej zadatek nie zostaje zwrócony lub zostaje zwrócony w części, zgodnie z poniższymi kryteriami: – rezygnacja 14 dni przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy Kudowa zwraca 100% pobranego zadatku
  – rezygnacja 7 dni przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy zwraca 80% pobranego zadatku
  – rezygnacja 3 dni przed planowany przyjazdem grupy – Park Linowy zwraca 50% pobranego zadatku
  – rezygnacja 24h przed planowanym przyjazdem grupy – Park Linowy nie zwraca pobranego zadatku.

VIII. Reklamacja

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, t.j. z dnia 8.10.2020).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (zwane dalej „zgłoszeniem reklamacyjnym”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@parklinowykudowa.pl lub pisemnie na adres Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul. Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Klienta oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parklinowykudowa.pl. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. Spory

 1. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedającego.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
  • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej również dostępny jest na stronie internetowej. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

X. Ochrona Danych Osobowych

 1. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Par Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 891 110 135, NIP: 8831213719, adres: ul. Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój („Administrator”).
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane Klienta są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących celach:
  1. w celu zawarcia umowy na odległość lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Sprzedającym: w tym w celach księgowych, podatkowych, reklamacyjnych, w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą.
 5. Sprzedający informuje, że Klient ma prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  2. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody, osoba wyrażająca taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 4 powyżej.
 7. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach https://parklinowykudowa.pl/polityka-prywatnosci/.

 

XI. Pliki „cookies”

Internetowy System Sprzedaży używa plików „cookies”. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Internetowego Systemu Sprzedaży. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Dalsze informacje o plikach „cookies” znajdziesz w Polityce Cookies.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. z dnia 3.03.2020),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020),
  3. Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, t.j. z dnia 8.10.2020).
 4. Sprzedający może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich umieszczenia na stronie www.parklinowykudowa.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).