Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Informacja RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informujemy, że:

Przysługujące prawa

Przysługujące uprawnienia Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul.Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój (dalej: Park Linowy Kudowa)

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

  1. Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail: kontakt@parklinowykudowa.pl
  2. Kierując tradycyjną korespondencję na adres ul. Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

Cele pozyskania i przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy o założenie konta, a w przypadku dokonywania zakupów na stronie jako zalogowany użytkownik – także umowy na zakup biletów, produktów fizycznych po przez sklep internetowy lub zakwaterowania, w tym: identyfikacji osoby rejestrującej się/logującej, kupującej, przyjęcia formularza rejestracji lub zamówienia, dokonania rezerwacji, rozliczenia płatności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z klientem w formie elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) bieżącego kontaktu w sprawie dokonanego zakupu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, określenia prawa do zniżki na zakup biletów i ewentualnej obsługi konta lub potrzeb specjalnych uzależnionych od kondycji klientów, obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (te cele stanowią tzw. prawnie uzasadnione interesy administratora).

w przypadku dokonywania zakupów – wykonania obowiązków prawnych związanych z prawem z zakresu rachunkowości czy podatków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości dotyczących w szczególności archiwizacji danych na potrzeby księgowe

w przypadku pozostawienia na koncie klienta po zalogowaniu dobrowolnie: daty urodzenia – będziemy ją wykorzystywać do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji o specjalnych promocjach urodzinowych lub zniżkach – za wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

w przypadku pozostawienia na koncie klienta po zalogowaniu dobrowolnie informacji w zakresie: płci, kraju – będziemy wykorzystywać je do celów analizy danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes).

przesyłania informacji marketingowych, w szczególności ofert naszych lub dotyczących naszych partnerów, w formie elektronicznej lub telefonicznej – zgodnie z wyrażoną nam zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem

w przypadku zapisania się na newsletter – przesyłania informacji przydatnych dla użytkowników o tym, co się dzieje na bieżąco w Parku – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez Park Linowy Kudowa usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty: uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa. Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, bądź
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.: dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie: zgody – do czasu jej wycofania; prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

w przypadku danych osobowych związanych z prowadzeniem konta on-line – do czasu jego usunięcia

zawartej umowy na zakup biletów lub zakwaterowania – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń (6 lat)

w przypadku danych osobowych dotyczących zawartej umowy i dokonywanych w jej zakresie transakcji – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń (6 lat)

w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych za zgodą – do czasu odwołania zgod

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wymóg podania danych i konsekwencje

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nie podania Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o zakup biletów i/lub korzystanie z konta. Podanie innych danych jest dobrowolne i brak ich podania nie wywołuje negatywnych konsekwencji. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE